http://www.kwan-riamfloatingmarket.com
เปิดทำการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น.
ตักบาตรพระทางน้ำเวลา 7.30 น. ถึง 8.00 น.
ประวัติเรื่องราว : ประวัติบุคคล
ดนู ฮันตระกูล
อ่านต่อ ...
พรานบูรพ์
อ่านต่อ ...
เชิด ทรงศรี
อ่านต่อ ...
นันทิดา แก้วบัวสาย
อ่านต่อ ...
บุษยา รังสี
อ่านต่อ ...
สุเทพ วงศ์กำแหง
อ่านต่อ ...
ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา
อ่านต่อ ...